Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdür : Sibel TUNÇ

e-mail:emlak@19mayis.bel.tr

Tel: 511 44 88 - Dahili No: 149

GÖREV ALANI

· Belediye ait gayrimenkullerin envanterlerinin tutularak, en verimli şekilde değerlendirilmesini temin etmek bu amaçla projeler üretmek,
· 5393 Belediye Kanunu, 3194 Sayılı imar Kanunu ,2886 Sayılı İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde taşınmaz mal alımı, satımı ve kamulaştırma işlemleri yapmak,
· Belediye hudutları dahilinde Maliye Hazinesine ait taşınmazların 4706 sayılı yasa kapsamında ilgililerine devrini sağlamak,
· Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için yol meydan otopark çocuk bahçesi yeşil saha gibi kamu hizmetleri için ayrılan yerlerle ilgili kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
· Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışı trampası, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek,
· Kamu hizmetinin yürütümünü temin amacıyla kiralama işlemlerini yapmak,
· Yoldan ihdas ve yola terk işlemlerini yürütmek,
· Belediyeye ait veya belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgallerine engel olunması işgallerin mevcut olması halinde ecr-i misil takibi ve artış işlemlerinin yapılması,
· Taktir kıymet komisyonu ve uzlaşma komisyonu sekretaryalığının yapılması,
· Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait taşınmazların imar plan şartlarına göre belediye adına devri veya tahsisini sağlamak
· Belediyeye ait veya belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralama ve işlemlerini yapmak kira bedellerinin tahsili ve takibi işlemlerini yapmak,
· Yönetmelikte belirtilen müdürlüğe ait sair hizmetleri yerine getirmek,

Gayrimenkullerin envanterlerinin çıkarılması amacıyla;
· Emlak ve istimlak müdürlüğümüz belediyemize ait gayrimenkullerin envanterlerini Çekmeköy Tapu Sicil müdürlüğü ve belediye kayıtlarını inceleyerek oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmalar sırasında her taşınmaz için:
· Tapu kütüklerinin incelenerek örneklerinin alınması
· Hali hazır haritalarının çıkarılması
· Kent rehberinden taşınmazların hava fotoğraflarının alınması
· İmar durum tespitleri
· Yapılarak her taşınmaz yönünden ayrı dosya oluşturulmaktadır.